กิจกรรม/ภาพกิจกรรม
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

กิจกรรม/ภาพกิจกรรม

นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 5 เข้ารับฟังการบรรยาย และศึกษาดูงาน
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
โดย รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข ให้เกียรติบรรยาย และนำเยี่ยมชมส่วนต่างๆ
ของวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558  เพิ่มเติม...