ประกาศต่าง ๆ
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ประกาศต่าง ๆ

1. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 คือโมเดลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันพยายามผลักดันให้เกิดผลขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามผ่านกับดักที่กำลังเผชิญในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ดังนั้นเทคโนโลยีดิจิทัล จึงถูกนำมาเป็นตัวแปรหลัก ในการพัฒนานโยบายดังกล่าวฯ ผ่านการนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อระหว่างบุคคล และการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนั้น ถือเป็นการพัฒนาเชิงเทคนิคภายใต้นโยบายดังกล่าวฯ เท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ การพัฒนาในมิติเชิงสังคม อันรวมถึงการสร้างบุคลากรและองค์กรให้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบที่มีลักษณะการทำงานแบบร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน สามารถขับเคลื่อนประเทศและองค์กรได้อย่างประสบความสำเร็จในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล และผลักดันสู่นโยบาย “ประเทศไทย 4.0 และคนไทย 4.0” นั้น มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จึงได้จัดหลักสูตร “Corporate Governance in Digital Era” ขึ้น โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่กรรมการ (Board of Directors) ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และดำเนินการบริหารองค์กร


2. โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era นี้ ถูกออกแบบให้ผู้เข้ารับการอบรมในฐานะกรรมการ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและหลักการในการดำเนินธุรกิจภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดครอบคลุม 6 เนื้อหาวิชาและกิจกรรมดังต่อไปนี้

 1. Corporate Governance องค์กรคุณธรรม: สร้างคนดี ก่อนคนเก่ง
 2. Green Vision for Leader: Sustainable Development and Corporate Governance จริยธรรมของผู้นำ ปัจจัยสู่ความยั่งยืน
 3. Thailand 4.0 and the Transformation to the Digital Era ประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
 4. Digital Economy: Disruption, Transformation, Opportunity, New Technologies and Trends เศรษฐกิจดิจิทัล: เทคโนโลยีใหม่ กระแสการเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่มาพร้อมความท้าทาย
 5. Study Trip: Corporate Governance Organization Model ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ: โรงพยาบาลชลบุรี
 6. Workshop Activity: Reinventing Organizations with Corporate Governance in Digital Era กิจกรรมระดมสมอง: ปฏิวัติการบริหารองค์กรด้วยคุณธรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

 

3. ระยะเวลาการอบรมและปฏิทินการศึกษา

หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era เป็นโครงการฝึกอบรม ระยะเวลา 4 ครั้ง (รวม 5 วัน) จัดอบรมระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • การอบรมภาคทฤษฎี (ระยะเวลา 2 วัน)
 • การจัดทำกิจกรรมระดมสมองรายกลุ่มและอภิปราย (ระยะเวลา 1 วัน)
 • การศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 1 ครั้ง (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)

หมายเหตุ: ห้องพักแบบพักเดี่ยว/ อาหาร 3 มื้อ

 

4. กลุ่มเป้าหมายและจำนวน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับกรรมการ (Board of Directors) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรม รุ่นละประมาณ 60 ท่าน

5. ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและหลักการในการดำเนินธุรกิจภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม มีระบบการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม (Corporate Governance)
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจจากการศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สร้างการตระหนักรู้ (Awareness) และแรงบันดาลใจเกี่ยวกับกับการพัฒนาและบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล ผ่านตัวอย่างกรณีศึกษาของบริษัทที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงได้รับทราบถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตัล ที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรของผู้เข้ารับการอบรมได้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ตระหนักถึงปัญหาและข้อจำกัดในการบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถรับทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารร่วมรุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต

 

6. สถานที่จัดอบรม

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน

 

7. ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางสาวพิชาวีร์ ศักดิ์ทวีพิชากุล

หมายเลขติดต่อ 02-587-9788 ต่อ 204, 081-643-3258 E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวกนิษฐา ไทยศิริ

หมายเลขติดต่อ 02-587-9788 ต่อ 209, 083-920-7417 E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวนนทนีย์ วิบูลย์กุล

หมายเลขติดต่อ 02-587-9788 ต่อ 205, 063-156-2839 E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

8. เอกสารเพิ่มเติม

ข้อเสนอโครงการ

ใบสมัคร

 


หลักการและเหตุผล

การบริหารงานขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารระดับกลางได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารต้น ประเภทอำนวยการระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไประดับอาวุโส จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการบริหารงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะต้องเป็นผู้นำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และบริหารงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องประสานกำกับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น ผู้บริหารระดับกลางจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และรอบรู้เรื่องหลักการบริหารให้ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ภารกิจและงานในหน้าที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไประดับอาวุโส ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการบริหารที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวความคิดและประสบการณ์สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

2. กระตุ้นให้มีการปรับตัวสามารถรับรองภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

3. เพื่อให้นักบริหารระดับกลางมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายแห่งรัฐ มีความคิดริเริ่ม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการวางแผน การค้นคว้าวิจัย การบริหาร สามารถเสนอความคิดเห็นและแก้ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อพัฒนาทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริหาร โดยมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งผลสัมฤทธิ์ถึงประชาชน

5. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

หลักสูตรการฝึกอบรม

เนื้อหาหลักสูตรแบ่งเป็น 6 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 การละลายพฤติกรรมและการทำงานเป็นทีม (12 ชั่วโมง)

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการคลัง (21 ชั่วโมง)

หมวดที่ 3 ยุทธศาสตร์ภายใต้ประเทศไทย 4.0 (6 ชั่วโมง)

หมวดที่ 4 การบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (27 ชั่วโมง)

หมวดที่ 5 การพัฒนาตนเองและการบริหารทรัพยากรบุคคล (24 ชั่วโมง)

หมวดที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน (30 ชั่วโมง)

วิธีการฝึกอบรม

เน้นการเรียนรู้จากการประยุกต์ด้านวิชาการไปฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์การทำงานร่วมกัน โดยวิธีการบรรยายสัมมนา ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา และศึกษาดูงาน

โดยมีรายละเอียดสถานที่ดังต่อไปนี้

นบก. 1/2561 กิจกรรมหมวดที่ 1 จังหวัดอยุธยา
กิจกรรมหมวดที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
นบก. 2/2561 กิจกรรมหมวดที่ 1 จังหวัดนครนายก
กิจกรรมหมวดที่ 6 จังหวัดสกลนคร
นบก. 3/2561 กิจกรรมหมวดที่ 1 จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมหมวดที่ 6 จังหวัดตรัง
นบก. 4/2561 กิจกรรมหมวดที่ 1 จังหวัดนครนายก
กิจกรรมหมวดที่ 6 จังหวัดเชียงราย


ระยะเวลาการอบรม

นบก. 1/2561 อบรมระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2561

นบก. 2/2561 อบรมระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2561

นบก. 3/2561 อบรมระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561

นบก. 4/2561 อบรมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2561

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และโรงแรมในต่างจังหวัด (โดยสถานที่พัก ณ ต่างจังหวัด จะแจ้งให้ทราบระหว่างการฝึกอบรม)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • นางไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • นายภัทร สริยาภรณ์ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ ฝ่ายอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • นางสาวพัชวิภา พรรณเชษฐ์ ผู้จัดการส่วนวิชาการ ฝ่ายอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ระยะเวลาการรับสมัคร

สำรองที่นั่งพร้อมประสานเรื่องชำระค่าธรรมเนียมการอบรม

รุ่นที่ 1/2561 ภายในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561

รุ่นที่ 2/2561 ภายในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

รุ่นที่ 3/2561 ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

รุ่นที่ 4/2561 ภายในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561

ผู้ประสานงาน

นางสาวกนิษฐา ไทยศิริ

โทร. 02-587-9788 ต่อ 209 หรือ 083-920-7417

Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เอกสารเพิ่มเติม

ข้อเสนอโครงการ

ตารางการอบรม

หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4)
The Executive Program for Young Professionals

 

1. หลักการและเหตุผล

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ The Executive Program for Young Professionals (EYP) เพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ ให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนอื่น จึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ทั้งแนวคิด และการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถรองรับผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากการพัฒนาทักษะทางการบริหารธุรกิจในเชิงทฤษฎีแล้ว หลักสูตรนี้ยังเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เข้าอบรมจากกรณีศึกษามาสู่การสรุป และต่อยอดทางความคิด รวมถึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

2. โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร

Module 1: จับกระแสการเมืองและเศรษฐกิจโลก

หลักสูตรในส่วนแรก เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
มหภาคและการเมือง รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อภาคธุรกิจของประเทศไทย โดยเนื้อหาในส่วนนี้มีรายละเอียดชื่อวิชาดังต่อไปนี้

 • วิกฤตการณ์และผลกระทบของกระแสการเมืองและเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจ
 • ประเทศไทย 4.0 กับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย
 • แนวทางการพัฒนา โอกาสและผลกระทบทางการค้าการลงทุน กับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

Module 2: บทบาทผู้นำ การบริหาร การวางแผน และการเงิน

หลักสูตรในส่วนที่สอง เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำยุคใหม่ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ทฤษฎี หลักการและแนวความคิดด้านการบริหารองค์กรที่ผู้นำยุคใหม่พึงรู้ รวมถึงเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการวางแผนการเงินสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

 • การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน
 • การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 • การวางแผนการเงินสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

 

Module 3: การตลาด การสร้างแบรนด์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

หลักสูตรในส่วนที่สาม เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์ด้านการขาย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และตราสินค้า นอกจากนั้น ยังจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงองค์กรของไทยที่ประสบความสำเร็จภายใต้การบริหารงานของผู้นำรุ่นใหม่ มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดทางความคิด

 • เทคนิคการขาย
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
 • เทคโนโลยีควรรู้สำหรับผู้นำรุ่นใหม่
 • · กรณีศึกษา: สุดยอดแนวคิดพิชิตความสำเร็จของผู้นำต้นแบบ

Module 4: ประเด็นร่วมสมัยสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

หลักสูตรในส่วนที่สี่ เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัยที่ผู้นำรุ่นใหม่พึงมี อาทิ ผู้นำรุ่นใหม่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทำกรณีศึกษาแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจและการศึกษาดูงานองค์กรกับนวัตกรรม
ยุคใหม่ในต่างประเทศ

 • บรรษัทภิบาล (ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)
 • การศึกษาดูงานในต่างประเทศ กรณีศึกษาตัวอย่างองค์กรกับนวัตกรรมยุคใหม่
 • แบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ: กรณีศึกษา CEO ยุคใหม่

 

3. การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

การศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวอย่างองค์กร
ยุคใหม่ที่ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน รวมทั้งศึกษากลยุทธ์ การวางแผนและการบริหารงานภายในองค์กรและเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในบริษัทหรือองค์กรต่างประเทศ

4. กำหนดการบรรยายหลักสูตร EYP

กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมระยะเวลา 2 สัปดาห์ (ประมาณ 64 ชั่วโมง) โดยแบ่งการอบรมออกเป็น

1. การอบรมและทำแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ                     40         ชั่วโมง

2. การศึกษาดูงาน กรณีศึกษาองค์กรกับนวัตกรรมยุคใหม่          24         ชั่วโมง

รุ่นที่ 4

วันอบรม

สัปดาห์ที่ 1

(จ-พฤ)  วันที่ 23 - 26 เมษายน 2561

สัปดาห์ที่ 2

(พ-ศ)    วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

(จ-พฤ)  วันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2561

5. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการอบรมท่านละ 153,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว ครอบคลุมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่ทางมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
จะจัดให้ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบรรยาย และการทำแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ, ค่าสถานที่อบรมและเอกสารประกอบการเรียน, การศึกษาดูงานในต่างประเทศ และอาหารว่าง 2 มื้อ พร้อมอาหารกลางวันตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

หมายเหตุ:

(1) กรณีไม่ประสงค์ร่วมเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ คิดค่าธรรมเนียมในการอบรมท่านละ 100,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ กรณีที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดมีงบประมาณสนับสนุน

(3) ในกรณีเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ตรวจสอบข้อมูลการใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) จากหน่วยงานต้นสังกัด หากไม่มีหรือมีอายุไม่ถึง 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ให้ผู้เข้ารับการอบรมยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางราชการด้วยตนเอง

 

6. ระยะเวลาการรับสมัคร

สมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการอบรมภายในวันที่ 12 เมษายน 2561

7. ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวพิชาวีร์ ศักดิ์ทวีพิชากุล

โทรศัพท์ 02-587-9788 ต่อ 204

มือถือ 081-643-3258

โทรสาร  02-587-9799

อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นางสาวกนิษฐา ไทยศิริ

โทรศัพท์ 02-587-9788 ต่อ 209

มือถือ 083-920-7417

โทรสาร  02-587-9799

อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นางสาวนนทนีย์ วิบูลย์กุล

โทรศัพท์ 02-587-9788 ต่อ 205

มือถือ 063-156-2839

โทรสาร  02-587-9799

อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เอกสารเพิ่มเติม

ข้อเสนอโครงการ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ตารางการฝึกอบรม