โครงสร้างหลักสูตร นักการคลังมืออาชีพ
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

โครงสร้างหลักสูตร นักการคลังมืออาชีพ

เนื้อหาของหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.)

เน้นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สถานการณ์และเครื่องมือทางการคลังในการพัฒนาประเทศภายใต้พลวัตของระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารระดับกลางที่เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 5 หมวดวิชา คิดเป็นชั่วโมงการอบรมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง ดังนี้

8.1 หมวดกระทรวงการคลังกับการพัฒนาประเทศ (4 วิชา 12 ชั่วโมง)

8.1.1 บทบาทของนโยบายการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ (3 ชั่วโมง)

8.1.2 กระบวนการจัดทำงบประมาณ (3 ชั่วโมง)

8.1.3 นโยบายท้องถิ่นและการกระจายอำนาจการทางการคลัง (3 ชั่วโมง)

8.1.4 ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และนัยต่อการพัฒนาประเทศ (3 ชั่วโมง)

8.2 หมวดบูรณาการและการดำเนินนโยบายการคลัง (5 วิชา 15 ชั่วโมง)

8.2.1  การดำเนินนโยบายการคลังด้านรายได้ และแนวทางในการปฏิรูประบบภาษีของไทย (3 ชั่วโมง)

8.2.2 การสำรวจสถานะทางการคลังและประมาณการเศรษฐกิจ (3 ชั่วโมง)

8.2.3 การบริการจัดการหนี้สาธารณะของประเทศไทย (3 ชั่วโมง)

8.2.4 การบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศ  (3 ชั่วโมง)

8.2.5 แนวทางการบริหารทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐ (3 ชั่วโมง)

8.3 หมวดบริหารจัดการเศรษฐกิจภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ (5 วิชา 15 ชั่วโมง)

8.3.1 AEC และนัยต่อความมั่นคงของประเทศ (3 ชั่วโมง)

8.3.2 การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยใน AEC (3 ชั่วโมง)

8.3.3 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (3 ชั่วโมง)

8.3.4 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทย (3 ชั่วโมง)

8.3.5 แผนการพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวเงินทุนเสรี (3 ชั่วโมง)

8.4 หมวดภาวะผู้นำกับการบริหารงานองค์กร (2 วิชา 9 ชั่วโมง)

8.4.1 การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (3 ชั่วโมง)

8.4.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (6 ชั่วโมง)

8.5 หมวดการเสริมสร้างประสบการณ์นักการคลังมืออาชีพ 49 ชั่วโมง)

8.5.1 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

8.5.2 ศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดสุโขทัย