ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5 เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมและศึกษาดูงาน ณ จ.อุดรธานี และ สปป.ลาว
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

นบค.5

ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5
เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมและศึกษาดูงาน ณ จ.อุดรธานี และ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 9-12 มีนาคม 2558