ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5 เดินทางไปร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงาน ณ จ.นครนายก
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

<<  ภาพที่ 1/12  >>

ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5 เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมและศึกษาดูงาน ณ จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558

กลับหน้าก่อนนั้น