สถานที่ตั้ง
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

สถานที่ตั้ง

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 33-34

ถนนพระราม  6 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท  กทม.10400

เบอร์โทร: 0-2357-3490

Fax: 0-2357-3499