ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ และ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค. รุ่นที่ 2
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

<<  ภาพที่ 1/12  >>

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการบรรยายเรื่อง“บทบาทผู้นำผ่านสมรรถนะนักบริหารระดับสูง” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 2 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 โดย ดร. สถิตย์ นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสภาวะผู้นำและความแตกต่างระหว่างผู้นำกับผู้บริหารทั้งในมิติของการบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจ โดยเน้นบทบาทของผู้นำใน 4 ประการ ได้แก่ Path Finding คือเป็นผู้ค้นหาทิศทางที่เหมาะสมสำหรับองค์กร Aligning คือเป็นผู้บูรณาการและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายองค์กร Empowering คือเป็นผู้มอบหมายงานและให้อำนาจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ Modeling คือเป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรภายในองค์กร โดยในการบริหารจัดการนั้นจะต้องเป็นผู้รู้จักองค์กรของตนเป็นอย่างดี มีความสามารถวางแผนกลยุทธ์ รวบรวมและบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการกำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะต้องสามารถสื่อสารความเข้าใจกับบุคลากรในทุกระดับขององค์กรเพื่อสร้างพลังร่วมในการพัฒนาองค์กร

และช่วงบ่ายวันเดียวกัน ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินและจัดทำงบประมาณ: กรณีศึกษาการจัดทำงบประมาณไทยเข้มแข็ง" ซึ่ง ม.ร.ว. ปรีดียาธร ได้เสนอแนวคิดในการวิเคราะห์งบประมาณในโครงการต่างๆ โดยควรต้องพิจารณาถึงความชัดเจนของวัตถุประสงค์ว่ามีความจำเป็น สามารถปฏิบัติ และวัดผลได้ นอกจากนี้ควรคำนึงถึงวิธีการในการดำเนินงานที่สมเหตุสมผล เช่นควรกระตุ้นอุปสงค์หรืออุปทาน ควรเป็นการสร้างงานมากกว่าการให้เปล่า เป็นต้น ต้องวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแต่ละโครงการซึ่งต้องมีความชัดเจน และคุ้มค่า อย่างไรก็ตามในเรื่องของสวัสดิการหากมีความจำเป็นและขาดแคลนก็ต้องทำ  โดยการตัดทอนเฉลี่ยงบประมาณในโครงการเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะเป็นการลดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ โดยประเด็นที่สำคัญที่สุดคือผู้อนุมัติงบประมาณจะต้องมีความเข้าใจในภาพรวมนโยบาย สาเหตุและสภาพปัญหา รวมถึงความจำเป็นของแต่ละโครงการ

กลับหน้าก่อนนั้น

Отец умер, когда я "скачать клип диджей базука"был совсем маленьким.

Вулфер Мартин Д'Амбри держал "картинки движущие скачать"за руку Лидию Хаззард и улыбался дочери.

Как только "скачать песню фредди меркури"они скрылись из виду, утихла и "скачать картинке бабочёк"буря.

Хасан стоял на плоской вершине скалы, "звездная болезнь музыка из фильма скачать"уронив руки, подняв подбородок, выпятив грудь и закрыв глаза ни "скачать программу проектирование"дать ни взять ныряльщик перед "скачать игру спайдервик хроники"прыжком.

Если смогу представить его путь.

Я проецировал всем, кто "вконтакт скачать программы для взлома"смотрел на меня, его собственное изображение перед тем, "скачать ритмическая гимнастика"как он принял фатальное "игра штырлиц скачать"решение, приведшее его туда, где он сейчас находится.

В "сборник анекдоты скачать" этом ему и пришлось убедиться, когда "учебник 2007 excel" он наконец добрался до своего кабака.

Но "игровые автоматы новые" самого дьявольского заговорщика я и ненавидел и презирал.

Джинни нужно "севастопольские рассказы толстого краткое содержание" как следует отдохнуть.

Но ни разу еще "доченька моя скачать" не возникала такая распря, "Немецкий язык. 2 класс. Аудиокурс к учебнику (Первые шаги) (CDmp3) ФГОС" чтобы обоим пришлось помериться силами "скачать проигрыватель виндовс медиа бесплатно" в отчаянной борьбе не на жизнь, а на "скачать справка формы 2 ндфл 2012" смерть.

Я действительно был бы "Солдатский долг" сумасшедшим, если бы последовал твоему совету, Кассий.

Молча, со слезами на "Пишем буквы и цифры. Прописи с прозрачными страницами. 3-5 лет" глазах шли они вперед.